Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je MG Pro s.r.o., se sídlem Úzká ulice 648/26, 018 64 Košeca, IČ: 46937129, IČ DPH: rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro Vložka 27410/R (dále jen “prodávající”) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu termovize-pixfra.cz (dále jen Eshop) jako zprostředkovatele.

Kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: info@termovize-pixfra.cz
tel: +421 948 787 100
adresa provozu: Moyzesova 1976, 019 01 Ilava

1.2.Smluvní strany se dohodly, že kupující podepsáním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou prostřednictvím prodeje na Eshopu, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na Eshopu kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou mít ustanovení kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
2.1.Kupující podává návrh na uzavření kupní smlouvy vyplněním a odesláním elektronického formuláře na Eshopu (dále jen “objednávka”).

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky prodávajícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím, označené jako „potvrzení objednávky“.

2.3. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách až momentem převzetí zboží kupujícím na dohodnutém místě dodání zboží

3. Práva a povinnosti prodávajícího
3.1.Prodávající je povinen: a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, daňový doklad).

3.2.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího
4.1.Kupující je povinen: a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, bylo-li doručení zboží na náklady kupujícího dohodnuto v objednávce,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2.Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací podmínky
5.1.Zboží je prodáváno podle katalogu prodávajícího umístěného v elektronické podobě na Eshopu.

5.2.Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 7 dnů od akceptování objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3.Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.4.Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5.Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v popisu umístěném na Eshopu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

5.6.Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.7.V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v objednávce kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v objednávce a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v objednávce je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii objednávky a písemnou plnou moc. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v objednávce a skladné ve výši uvedené v bodě 3 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem, nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.8.Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.9.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

6. Kupní cena
6.1.Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v objednávce (dále jen „kupní cena“) formou dobírky v místě dodání zboží.

6.2.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.3.V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, bylo-li dohodnuto zaplacení kupní ceny formou dobírky v místě dodání, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

6.4.Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
7.1.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
8.1.Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

8.2.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

8.3.Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím Eshopu.

8.4.Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.5.Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6.Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží.

8.7.Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

8.8.Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že vyplní formulář pro uplatnění reklamace a doručí jej prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo do servisního střediska).

8.9.Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně.

8.10.V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek k přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 3 Zákona.

8.11. Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona.

8.12.Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.13.Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry, srovnatelnou technickou kvalitou a cenou, v případě, že stejné zboží již není dostupné.

8.14.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a) uplynutím záruční doby zboží,
b)mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
c)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
d)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
e)poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
f)poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
g)neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
h)zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.15.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a)předáním opraveného zboží,
b)výměnou zboží,
c)vrácením kupní ceny zboží,
d)vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e)písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f)odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.16. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.17.Záruční doba je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

8.18.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.19.V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.20.Všechny záruční opravy jsou bezplatné.

8.21.V případě pokud se na zboží nevztahuje záruka a kupující a prodávající se dohodli na mimozáruční opravě, kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu za provedené práce a účelně vynaložené náklady iv případě, že je Zboží neopravitelné a bylo vráceno bez provedení opravy.

8.22.Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
a)prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).

8.23.Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad reklamovaných v jednom reklamačním řízení, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a)výměnou zboží za zboží stejné nebo jiné funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží a vrácením kupní ceny zboží, nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží.

8.24. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.25.Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.26.Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

8.27.V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.28.O výsledku reklamační řízení informuje kupujícího telefonicky prodávající, resp. servisní středisko, pokud bylo reklamní zboží zasláno kupujícím přímo do autorizovaného servisu. Kupující je zároveň obeznámen o způsobu převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu.

8.29.Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

9. Osobní údaje a jejich ochrana
9.1.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a kontaktní telefonní číslo svého mobilního telefonu.

9.2.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČ a kontaktní telefonní číslo svého mobilního telefonu.

9.3.Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoli zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou a zanikne doručením jeho odvolání kupujícím prodávajícímu.

9.4.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10. Odstoupení od kupní smlouvy (Storno objednávky)
10.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

10.2.Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoli před expedicí zboží a to bez jakéhokoli postihu. Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží dle článku 5 těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. 1 zákona č . 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji”).

10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

10.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, je kupující povinen v odstoupení uvést svou přesnou identifikaci, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky. Kupující je povinen použít vhodné balení zásilky, tak aby při přepravě k prodávajícímu nedošlo k poškození zboží, jeho částí, součástí, příslušenství a originálního balení.

10.5.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které se nachází v originálním obalu a není poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v objednávce nebo její část, bylo-li dohodnuto placení prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem podle žádosti kupujícího uvedené v odstoupení od kupní smlouvy na účet kupujícího určený kupujícím nebo poštovní poukázkou.

10.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a poškozeno nebo neúplné nebo není v originálním balení, prodávající je oprávněn vymáhat škodu způsobenou vrácením poškozeného či neúplného zboží od kupujícího.

10.7.Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídalo kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení
11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce prodávajícího.

11.2.V případě, je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3.V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení vráceného zboží prodávajícímu dle bodu 10.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.4.Smluvní strany se dohodly, že běžná komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 12/2010. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

11.6.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.7.Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

11.8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 10. 1.2022. Účinností nového znění všeobecných obchodních podmínek ztrácí jejich předchozí znění platnost a účinnost.