Pravidla zpracování osobních údajů

Pokud používáte náš e-shop termovize-pixfra.cz společnost MG Pro s.r.o., IČ: 46937129, se sídlem Úzká ulice 648/26, 018 64 Košeca, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro 27410/R (dále jen „MG Pro“), v souladu s platnými právními předpisy zpracovává Vaše osobní údaje.

1. Všeobecná ustanovení / účel zpracování
Vaše osobní údaje se zpracovávají v přísném souladu s platnými právními předpisy, tzn. s Vaším souhlasem a bez Vašeho souhlasu jen v případě, kdy tento není platným právem vyžadován.

a) Plnění smlouvy

MG Pro zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem uzavření a následného plnění uzavřené smlouvy prostřednictvím e-shopu termovize-pixfra.cz. Pokud je to nezbytné k plnění smlouvy se subjekty, které se podílejí na plnění smlouvy uzavřené s Vámi. Jedná se zejména o následující subjekty:

Společnost zajišťující přepravu zboží, tzn. poštovní podnik nebo kurýrní služba – v současné době společnosti:

Packeta Czech s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 21 Budča

b) Plnění zákonných povinností

Pokud je to stanoveno právními předpisy, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat za účelem vykazování (např. pro účetní, daňové nebo statistické účely). V této souvislosti můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud to vyžadují právní předpisy. státním orgánům v rámci jejich kontrolní pravomoci.

c) Newsletter

Vaše osobní údaje můžeme také použít k zasílání našeho elektronického newsletteru (obchodní komunikace obsahující nabídku našeho zboží, informace o slevách a další obchodní informace) na Vaši e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu nabízet své zboží.

Možnost zasílání newsletteru můžete odmítnout při nákupu zboží v objednávkovém formuláři na stránce e-shopu termovize-pixfra.cz, prostřednictvím hyperlinku v každém newslettru nebo oznámením adresovaným naší společnosti.

d) Cookies

Při Vaší návštěvě e-shopu termovize-pixfra.cz sbíráme cookies, které by mohly obsahovat některé Vaše osobní údaje.

MG Pro uchovává osobní údaje svých uživatelů e-shoputermovize-pixfra.cz pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut souhlas. Uchovávané údaje se týkají pouze data a času návštěvy, navštívených stránek, používání kurzoru na internetových stránkách, použitých funkcí stránek a internetových stránek, ze kterých se uživatel dostal na e-shop termovize-pixfra.cz. Adresa IP se přenáší anonymně a používá se pouze k přiřazení zeměpisného umístění na úrovni obce. MG Pro používá tyto informace k měření aktivity na internetových stránkách, k vytváření statistik a ke zlepšování služeb a informací poskytovaných prostřednictvím internetových stránek.

Více o ochraně osobních údajů při zpracování cookies naleznete v našich Pravidlech používání cookies.

e) Dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 ods. 3 zákona č . 480/2004 Sb. z. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka. cs, tomu pro tyto účely můžeme poskytovat informace o zakoupeném zboží a vaši emailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků postoupeny žádné třetí straně pro jejich vlastní účely. Proto k zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku – odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme znovu zasílat.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
MG Pro zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webového rozhraní e-shopu termovize-pixfra.cz v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování, jak je uvedeno v čl. 1 výše, a to zejména v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mail, fakturační a dodací adresa, resp. IČO a DIČ v případě, že jste soukromým podnikatelem. Zpracovávají se také osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s platbou za zboží (např. číslo bankovního účtu). Jedná se pouze o standardní kategorii osobních údajů, nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje.

MG Pro dále zpracovává Vaše osobní údaje jako je jméno, příjmení, společnost, e-mail, adresa a telefon, a to pouze pro účely osobní komunikace s Vámi. Údaje se ukládají a/nebo používají výhradně pro účely zpracování vašeho dotazu/problému. Po dokončení zpracování Vašeho dotazu/problému se Vaše údaje vymažou pod podmínkou, že toto vymazání není v rozporu s případnými zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

3. Vaše práva
Upozorňujeme Vás, že jako dotyčná osoba máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, dále jen „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) následující práva:

a) Právo na informace podle článků 13 a 14 GDPR, které jsou uvedeny v tomto dokumentu:

provozovatelem Vašich osobních údajů je společnost MG Pro s.r.o., IČ: 46937129, se sídlem Úzká ulice 648/26, 018 64 Košeca, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.1 27410/R, e-mail: info@termovize-pixfra.cz;
osobní údaje se zpracovávají především za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu termovize-pixfra.cz, a dále pro účely uvedené v čl. 1 výše;
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od okamžiku splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím termovize-pixfra.cz, resp. od okamžiku navštívení stránky termovize-pixfra.cz v případě, že nedojde k uzavření nebo splnění smlouvy;
k tomu, abychom mohli s Vámi uzavřít smlouvu a splnit náš závazek ze smlouvy, potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je od Vás na našem e-shopu termovize-pixfra.cz žádáme.

b) právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR; t.j. zejména právo na potvrzení, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány, resp. informace o účelu jejich zpracování, kategorii osobních údajů, o příjemcích Vašich osobních údajů a plánované době jejich zpracování.

c) Právo na opravu podle článku 16 GDPR, tzn. právo požadovat, aby společnost MG Pro opravila Vaše nepřesně zpracovávané osobní údaje.

d) Právo na vymazání podle článku 17 GDPR, tzn. právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly v databázi MG Pro vymazány, jsou-li k tomu dány podmínky (právo být zapomenut).

e) Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.

f) Právo namítat proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR, jehož právním základem je oprávněný zájem provozovatele nebo třetí osoby.

g) Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, tzn. právo požadovat předání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému provozovateli.

Máte-li v této souvislosti otázky, obraťte se na zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů na adrese: info@termovize-pixfra.cz. Můžete také podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V souladu s článkem 7 GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je právním základem zpracování Vás souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. Souhlas můžete odvolat písemně na adrese MG Pro uvedené výše nebo e-mailem na info@termovize-pixfra.cz.

4. Ochrana uchovávaných údajů
Naše společnost používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete, před zneužitím, ztrátou, zničením i před přístupem k nim ze strany neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření se neustále zlepšují a upravují v souladu s nejnovějšími technologiemi. Pokud jsou poskytnuté údaje nezašifrovány, mohou k nim mít potenciální přístup třetí osoby. Z tohoto důvodu bychom rádi zdůraznili, že při přenosu osobních údajů přes internet (např. e-mailem), nemůžeme zaručit, že přenos bude naprosto bezpečný. Citlivé údaje byste proto buď neměli přenášet vůbec, nebo jen přes zabezpečené připojení (SSL). Upozorňujeme Vás, že pokud si prohlížíte webové stránky nebo soubory, a jste požádáni, abyste uvedli osobní údaje, nemusí být přenos těchto údajů přes internet bezpečný a existuje riziko, že tyto údaje může získat a zneužít neoprávněná osoba.